Algemene Voorwaarden Juza.

1. Definities.
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen.
2. Juza: Juza.
3. Cliënt: de partij die met Juza contracteert en/of beoogt te contracteren.
4. Opdracht: iedere overeenkomst tussen Juza en Cliënt tot het leveren van producten en/of diensten aan Cliënt.
5. Offerte: een vrijblijvend aanbod van Juza om een opdracht aan te gaan.
6. Opdrachtbevestiging: een door, of namens Juza opgesteld document waarin een samenvatting wordt gegeven van de juridische kwestie en waarin de met Cliënt gemaakte afspraken zijn opgenomen.
7. Materialen: alle door Juza in het kader van de opdracht ontwikkelde adviezen, presentaties, rapporten en andere stoffelijke objecten.
8. Samenwerkingspartners: door Juza ingeschakelde medewerkers bij het uitvoeren van een opdracht, indien en voor zover overeengekomen met Cliënt.

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden.
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, werkzaamheden, rechtshandelingen en opdrachten van Juza aan Cliënt.
2.2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3. Op alle betrekkingen van Juza is Nederlands recht van toepassing.

3. BTW.
Conform de belastingvoorschriften wordt, over het overeengekomen tarief, 21 % BTW gefactureerd voor werkzaamheden van Juza.

4. Betalingsvoorwaarden.
4.1. Het factuurbedrag dient uiterlijk 30 dagen na factuurdatum bij Juza binnen te zijn, tenzij anders in de opdrachtbevestiging vermeld. Het niet op tijd voldoen van de factuur ontheft de Cliënt niet van de aangegane verplichtingen.
4.2. Kosten van derden, zoals van gerechtelijke instanties of gerechtsdeurwaarders, worden steeds in rekening gebracht wanneer deze ontstaan of, bij wijze van voorschot, naar verwachting zullen ontstaan. Juza is steeds gerechtigd van de Cliënt betaling van een voorschotbedrag dan wel een depotbedrag te verlangen. Een ontvangen depotbedrag wordt verrekend met de laatste declaratie in een bepaalde zaak, tenzij anders overeengekomen.
4.3. Indien Cliënt de verschuldigde bedragen niet tijdig of niet volledig betaalt, is Cliënt, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, in verzuim en over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien Cliënt ook na aanmaning nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Juza de vordering uit handen geven, in welk geval Cliënt naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten.
4.4. Juza heeft het recht alvorens verplichtingen van haar kant na te komen, volledige betaling en/of afdoende zekerheid voor de nakoming door de Cliënt te verlangen wanneer naar het oordeel van Juza aannemelijk is dat Cliënt haar verplichtingen niet tijdig of niet volledig zal (kunnen) nakomen.

5. Correctie van de tarieven.
Bij langlopende trajecten worden de tarieven per kalenderjaar aangepast aan de algemene trend.

6. Totstandkoming opdracht.
6.1. Een offerte van Juza is steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
6.2. Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door Cliënt tot de offertedatum aan Juza is verstrekt. Cliënt staat ervoor in dat alle voor de opzet en uitvoering van de opdracht essentiële informatie aan Juza is verstrekt.
6.3. Juza is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de juistheid en de volledigheid van de door Cliënt verstrekte informatie en het gebruik daarvan.
6.4.De opdracht komt volgens het overeengekomen tarief tot stand na schriftelijke aanvaarding door Cliënt van de door Juza uitgebrachte offerte.
6.5. Indien de offerte niet op enigerlei wijze door Cliënt wordt bevestigd en Juza toch tot uitvoering van de opdracht overgaat met instemming van Cliënt, dan zal de inhoud van de offerte als tussen partijen overeengekomen gelden.
6.6. In het geval dat geen sprake is van een offerte(traject) komt een opdracht tot stand nadat Cliënt Juza het verzoek heeft gedaan voor hem/haar op te treden, dan wel nadat dit tijdens een intakegesprek is overeengekomen.
6.7. Juza stuurt na het tot stand komen van een opdracht te allen tijden een opdrachtbevestiging naar Cliënt.
6.8. Juza heeft het recht om derden in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht na overleg met Cliënt.

7. Duur en einde opdracht.
7.1. De opdracht wordt aangegaan voor de duur daarvan en zal daarom van rechtswege eindigen wanneer de opdracht is afgerond, tenzij verlenging wordt overeengekomen.
7.2. Cliënt erkent dat de duur en de planning van de opdracht kunnen worden beïnvloed door allerlei onvoorziene factoren, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de kwaliteit van de door Cliënt in het kader van de opdracht verstrekte informatie.
7.3. Partijen hebben beide het recht de opdracht tussentijds schriftelijk op te zeggen, met een opzegtermijn van één (1) week, indien en voor zover één van hen daarbij aantoont dat de uitvoering van de oorspronkelijk overeengekomen opdracht en eventuele aanvullende opdrachten wegens gewichtige redenen aanzienlijk bemoeilijkt of onmogelijk wordt en voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet gevergd kan worden.
7.4. Cliënt zal in geval van beëindiging van de opdracht om welke reden dan ook, alle tot dan toe in het kader van de opdracht verrichte werkzaamheden door Juza tijdig en volledig vergoeden. Alle reeds aan Cliënt verstuurde facturen, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar.
7.5. Iedere partij is gerechtigd de opdracht, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien ten aanzien van de andere partij (a) een verzoek tot faillissement is ingediend, (b) surséance van betaling is aangevraagd, (c) liquidatie of staking van de onderneming plaats heeft, of (d) op een omvangrijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd. Juza is in geval van ontbinding tegenover Cliënt nimmer tot enige restitutie van al ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden.

8. Rechten en verplichtingen van Juza.
8.1. Juza zal zich inspannen om de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat het bereiken van het beoogde doel niet kan worden gegarandeerd.
8.2. Juza en Cliënt zullen gedurende de uitvoering van de opdracht regelmatig overleg voeren over de stand van zaken en de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.
8.3. Indien bij de aanvaarding en de uitvoering van de opdracht zich feiten of omstandigheden voordoen die de voortgang van de opdracht of het resultaat daarvan negatief (kunnen) beïnvloeden, zullen Juza en Cliënt elkaar hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.
8.4. Indien de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke informatie afkomstig van Cliënt, niet tijdig of niet in overeenstemming met de afspraken ter beschikking van Juza staat of indien Cliënt op andere wijze niet aan haar verplichtingen voldoet, heeft Juza het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven aan Cliënt in rekening te brengen.
8.5. De uitvoering van de voor de Cliënt te verrichten werkzaamheden geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Cliënt. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. Werkzaamheden die voortvloeien uit het direct of indirect in ontvangst nemen van gelden in verband met werkzaamheden voor de Cliënt, worden gezien als werkzaamheden voor de Cliënt, ook als deze werkzaamheden uitsluitend door toedoen of nalaten van een derde nodig of nuttig zijn.

9. Rechten en verplichtingen Cliënt.
9.1. Cliënt is gehouden alle gegevens en bescheiden noodzakelijk voor het correct uitvoeren van de opdracht tijdig ter beschikking te stellen.
9.2. Op verzoek van Cliënt wordt ter beschikking gesteld bescheiden door, of van Cliënt aan Cliënt geretourneerd.

10. Onvoorziene omstandigheden en aanpassing overeenkomst.
10.1. Indien zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de overeenkomst niet waren voorzien, zal in onderling overleg naar een oplossing worden gezocht waaronder bijvoorbeeld aanpassing van de inhoud van de oorspronkelijke opdracht.
10.2. Eventueel ontstaan meerwerk zal op basis van de overeengekomen tarieven in rekening worden gebracht aan Cliënt.

11. Annuleringen van trainingen.
11.1. Bij annulering of uitstel van de opdracht, eerder dan 45 dagen vóór aanvangsdatum van de eerste trainingsdag, is € 100,00 verschuldigd als voorbereidingskosten
11.2. Bij annulering of uitstel van de opdracht van de 45e tot en met de 15e dag voor aanvangsdatum van de eerste trainingsdag: 50% van de totale investering.
11.3. Bij annulering of uitstel van de opdracht, tot en met 14 dagen voor aanvangsdatum van de eerste trainingsdag: 100% van de totale investering.
11.4. Bij annulering van training voor een gedeelte van de deelnemers of een gedeelte van de training worden annuleringskosten, zoals hierboven beschreven, berekend voor een overeenkomstig deel van de deelnamekosten.
11.5. Indien door overmacht onzerzijds een opdracht niet op de geplande data kan worden uitgevoerd, wordt de Cliënt hierover geïnformeerd; in overleg zullen dan nieuwe data worden bepaald. Verschuiving om deze reden geeft geen recht op annulering of schadevergoeding.

12. Verblijfskosten.
De door deelnemers en trainers c.q. begeleiders gemaakte kosten betreffende verblijf in hotels, conferentieoorden enz. komen voor rekening van de Cliënt. Deze kosten worden rechtstreeks aan de Cliënt gefactureerd.

13. Aansprakelijkheid.
13.1. Juza en de door haar ingeschakelde samenwerkingspartners zijn uitsluitend aansprakelijk voor schade geleden door Cliënt die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de opdracht.
13.2. De hiervoor bedoelde contractuele aansprakelijkheid van Juza en de aansprakelijkheid uit anderen hoofde, is in alle gevallen beperkt tot de hoogte van het bedrag van de door Juza gesloten aansprakelijkheidsverzekeringen. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekeringen plaatsvindt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat Juza voor haar werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen van Cliënt. Indien de opdracht langer dan een halfjaar doorloopt, wordt de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaalbedrag dat Juza in het kader van de opdracht in de laatste zes maanden vóór het ontstaan van de schade van Cliënt heeft ontvangen.
13.3. Juza en de door haar ingeschakelde samenwerkingspartners zijn niet aansprakelijk voor schade die Cliënt of enige derde lijdt ten gevolge van de toepassing of het gebruik van de materialen en/of de resultaten van de werkzaamheden. Cliënt vrijwaart Juza en de door Juza in het kader van de opdracht ingeschakelde derden voor alle in dit artikellid bedoelde schade.
13.4. De aansprakelijkheid van Juza wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, ontstaat slechts indien Cliënt Juza onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Juza ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten die Juza in staat stelt adequaat te reageren.
13.5. Juza is niet aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade van de Cliënt, die het gevolg is van het niet, of niet tijdig presteren, of niet deugdelijk presteren door Juza.
13.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Cliënt de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Juza meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Juza vervalt door het enkele verloop van zes (6) kalendermaanden na het ontstaan van de vordering.

14. Afwijkende afspraken.
Alle schriftelijk vastgelegde afspraken welke afwijken van de bovenstaande voorwaarden, gaan vòòr op deze algemene voorwaarden.

15. Eigendom.
Alle materialen t.b.v. trainingen en adviezen zijn eigendom van Juza en mogen derhalve zonder schriftelijke toestemming van Juza niet vermenigvuldigd en/of aan derden ter beschikking gesteld worden.

16. Geheimhouding.
16.1. Alle informatie, die uit de samenwerking tussen Juza en de Cliënt voortkomt, wordt als strikt vertrouwelijk beschouwd en als zodanig behandeld.
16.2. Juza rapporteert niet over individuele prestaties van deelnemers aan trainingen. De wetenschap dat men beoordeeld wordt, werkt remmend op de openheid en daarmee op het gewenste resultaat van de training.
16.3. Eventueel ingeschakelde samenwerkingspartners zijn eveneens tot deze geheimhouding verplicht.
16.4. Cliënt zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Juza geen mededelingen doen over aanpak, werkwijze en materialen van Juza.

Aldus opgemaakt te Rotterdam oktober 2008 en aangepast mei 2013.