Rechtsgebieden

Juza is gespecialiseerd in arbeidsrecht, medezeggenschapsrecht en het sociaal zekerheidsrecht waaronder werknemersverzekeringen als Ziektewet, WIA en WW. Op deze terreinen kan Juza haar cliënten adequaat en deskundig bijstaan.

  Hierbij moet onder andere worden gedacht aan vraagstukken omtrent:

  • ontslag (UWV, of via rechter)
  • reorganisaties/Sociaal Plan
  • overgang van onderneming
  • arbeidsovereenkomsten
  • uitzendkrachten
  • ziekte
  • WGA/IVA/ERD-schap
  • WW
  • (militair) ambtenarenrecht
  • CAO recht
  • concurrentiebeding
  • medezeggenschap/WOR
  • statutaire bestuurder
  • procederen, zowel civielrechtelijk als bestuursrechtelijk

   Kennis op de bovengenoemde terreinen vraagt vaak ook om kennis van aangrenzende rechtsgebieden, waaronder het ondernemingsrecht, contractenrecht, huurrecht en aansprakelijkheidsrecht. Deze kennis is bij Juza ook aanwezig.

    Zo kan Juza u van dienst zijn bij:

    • geschillen over het (niet) nakomen van overeenkomsten
    • het opstellen of beoordelen van algemene voorwaarden
    • geschillen met verzekeringsmaatschappijen
    • geschillen over de deelname aan pensioenregelingen/uitkering van pensioengelden
    • het opstellen van agentuurovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht en andere samenwerkingsovereenkomsten en bij geschillen daarover
    • geschillen tussen aandeelhouders, directeuren, vennoten en maten
    • geschillen over inlenersaansprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid
    • geschillen over bestuurdersaansprakelijkheid
    • geschillen over aansprakelijkheid
    • advisering bij (dreigend) faillissement
    • advisering bij het tewerkstellen van buitenlandse arbeidskrachten en bij geschillen daarover
    • geschillen ten aanzien van huur van bedrijfsruimte

    Deze opsomming is niet limitatief.